Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. Dit orgaan bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor en voert de besluiten van de raad uit. De algemeen directeur van het lokaal bestuur staat in voor het notuleren van deze zitting.

Klik hier voor de samenstelling van het vast bureau.

Wenst u meer te weten over de andere bestuursorganen?