RMW

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad dezelfde zijn als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW). de RMW staat in voor de behandeling van thema's rond maatschappelijk welzijn.

De Tieltse RMW bestaat uit 27 leden die om de 6 jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Tielt. Op donderdag 3 januari 2019 werd de RMW voor de legislatuur 2019-2024 geïnstalleerd. Raadslid Hilde Decoene werd aangesteld als voorzitter van de RMW. De algemeen directeur van het lokaal bestuur staat in voor het notuleren van deze zitting.

Maandelijks vergadert de RMW in het stadhuis. De vergaderingen zijn in regel openbaar, behalve als het bv. aangelegenheden betreft die de persoonlijke levenssfeer raken.

Als hoogste bestuursorgaan van het OCMW, heeft de RMW ruime bevoegdheden. De RMW beslist onder meer over het algemeen beleid van het OCMW, het inwendig bestuur, arbeidsreglementen en richtbarema's voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun.

Klik hier voor de samenstelling van de RMW.

Wenst u meer te weten over de andere bestuursorganen?