Sociaal tarief gas en elektriciteit

Sommige personen en gezinnen (= beschermde klant of beschermde aannemer) hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit verlaag tarief wordt de sociale maximumprijs of het sociaal tarief genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen en is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus. Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • Tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres);
 • Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • Professionele klanten;
 • Occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.

Voorwaarden?
Als één van de volgende categorieën op uw situatie van toepassing is, dan heeft u recht op het sociaal tarief.

Voldoet u aan categorie 1, 2 of 3? Dan wordt het sociaal tarief u automatisch toegekend.

Voldoet u aan categorie 4? Dan moet u contact opnemen met de beheerder of eigenaar van het appartementsgebouw

Categorie 1: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):

 • Een leefloon
 • Een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
 • Een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk ten laste genomen wordt door de federale staat
 • Een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen
 • Een tegemoetkoming voor gehandicapten

Categorie 2A: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %
 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Een integratietegemoetkoming
 • Een tegemoetkoming voor hulp van derden

Categorie 2B (gewestelijk): u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming:
Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden") via de Zorgkas

Categorie 2C (gewestelijk): u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:
Een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger "verhoogde kinderbijslag") via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie.

Categorie 3: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
 • Een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4: u bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door

 • Een sociale huisvestingsmaatschappij
 • Een gewestelijke huisvestigingsmaatschappij
 • Een sociaal verhuurkantoor erkend door de gewestelijke regeringen (het Vlaamse Woningfonds, het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of
 • Het OCMW

Lukt het niet meer om je energiefacturen te betalen?

neem contact met ons op!