Brugfiguren: verbindende krachten in de strijd tegen kinderarmoede en voor gelijke onderwijskansen!

19/04/2024 - 18:18

Via de Vlaamse projectoproep ‘Lokale bondgenotennetwerken’, sloegen CLB, scholengroep PoelbergOmmeland, het lokaal bestuur Tielt en Huis van het Kind Tielt de handen in elkaar om een project uit te werken rond brugfiguren in het lager onderwijs in Tielt. Halfweg februari 2024 ontvingen de partners het goede nieuws dat het ingediende project werd goedgekeurd, waardoor er tot en met eind 2025 ingezet kan worden op brugfiguren in het lager onderwijs in Tielt. Alle Tieltse lagere scholen nemen deel aan dit project.

Brugfiguren: verbindende krachten in de strijd tegen kinderarmoede en voor gelijke onderwijskansen!

Brugfiguren als ontbrekend puzzelstuk

In de complexe puzzel van het onderwijs, vormen brugfiguren de ontbrekende stukjes die nodig zijn om gelijke onderwijskansen te realiseren, vooral voor kinderen uit kansarme gezinnen. Brugfiguren spelen dan ook een cruciale rol in de strijd tegen kinderarmoede én hebben een positieve impact op het bevorderen van flankerend onderwijs.

Na de paasvakantie, vanaf maandag 15 april, startten Lynn Verstraete, Justine Deconinck en Ruth Devooght op als brugfiguren binnen de diverse schoolteams van de Tieltse lagere scholen. De brugfiguren nemen dit takenpakket elk deeltijds op. Gezinnen van alle lagere scholen in Tielt kunnen bij hen terecht. Lynn, Justine en Ruth hebben al meerdere jaren ervaring in de welzijnssector en zullen op die manier personen die ondersteuning nodig hebben, krachtdadig kunnen bijstaan.

Kinderarmoede

Kinderarmoede blijft een hardnekkig probleem. In Tielt steeg de kinderarmoede van 7,5% (2019) naar 9,8% (2022). Hoewel dit nog onder het Vlaamse gemiddelde van 12,6% zit, willen wij met dit project hier hard op inzetten. Elk kind verdient alle mogelijke kansen. Financiële beperkingen binnen gezinnen zijn slechts één facet van kinderarmoede. De brugfiguren zullen op een integrale manier gezinnen bijstaan. Zij streven naar het bieden van maximale ontwikkelkansen voor de kinderen én het realiseren van sociale grondrechten voor deze gezinnen (bijvoorbeeld toe leiden naar vrije tijd, recht op tegemoetkomingen onderzoeken, administratieve hulp …).

Als verbindende factor tussen gezin-school-welzijn, zullen de brugfiguren ook verborgen armoede detecteren. Dit gaat om mensen in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben, maar er helaas geen beroep op doen, vaak omdat zij de mogelijkheden niet kennen. Brugfiguren zullen gezinnen bijstaan in het daadwerkelijk opnemen van hun rechten én hen wegwijs maken in de vele welzijnsmogelijkheden binnen Tielt.

Flankerend onderwijsbeleid

Het basisonderwijs wordt beschouwd als het fundament van alles. Daar begint de schoolloopbaan en wordt een cruciale basis gelegd voor de slaagkansen van een leerling op het einde van de leerplicht én voor het verdere volwassen leven. De sleutel om de grote ongelijkheid tussen kinderen en jongeren te verkleinen, ligt bij de scholen. Brugfiguren vervullen dan ook een essentiële rol bij het bevorderen van gelijke onderwijskansen. Waar de zorgcoördinator (van een onderwijsinstelling) focust op het pedagogische aspect, zal de brugfiguur focussen op andere levensgebieden inzake welzijn. Flankerende brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen en zorgen van gezinnen, waarop scholen moeilijker een antwoord kunnen bieden. Dit kan gaan over sociaalpsychologische vragen, administratieve hulp, financiële vragen, hulp met betrekking tot wonen, vrije tijd … Brugfiguren vormen dus de hoekstenen van een inclusief en rechtvaardig onderwijs, door zich in te zetten voor de meest kwetsbare leerlingen en hun gezinnen.